Zápis z nočního jednání Žákovského parlamentu – 20.- 21.6.2014
 
Přítomni zástupci tříd, pedagogický dozor Mgr Eva Radimská, Mgr Andrea Štolfová, host 
 
Lukáš Holub
 
Program:
 
1) Uvítání, docházka
 
2) Poděkování za práci v tomto školním roce, slovo si vzaly Eliška Farová a Veronika 
 
Brizgalová – odcházející členky parlamentu – poděkovaly za to, že mohly v takovém 
 
úžasném kolektivu pracovat, řekly, že se jim bude stýskat, - bylo to dojemné.
 
3) Plán na příští šk. rok – nová šéfredaktorka bude Eva Čmuchařová 
 
Návrhy na nového předsedu a místopředsedy ŽP padly – budeme volit v září.
 
4) Táborák s opékáním vuřtů, zpěvem a různými hrami venku 
 
5) Stezka odvahy pro děti z nuláčku
 
6) Sport i společné hry dle zájmu – zábava v tělocvičně 
 
7) Zasloužený odpočinek - spánek 
 
Tato akce nebyla nová, ale opravdu velmi vydařená – děti se bavily, smály – prostě úžasné i 
 
dojemné.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 26.5.2014
 
1) Přivítání a kontrola docházky. Chybí zástupci 3.A ,4.B, 8.B. Zástupci 4.B nebyli ani na 
 
jednom jednání za celý školní rok. Je nutné zlepšení v příštím školním roce.
 
2) Zhodnocení akcí a poděkování.
 
- Návštěva v Domově důchodců V klidu – deváté třídy s paní učitelkou 
 
Nademlejnskou a Matesem a druhá A s paní učitelkou Maškovou. Učitelé i děti 
 
hodnotí akci s výhradami (malá odezva od důchodců). Ze strany pracovníků 
 
domova důchodců byla akce velmi zdařilá a líbila se. 
 
- Exkurze do IQ Landie Liberec. Žáci s vyznamenáním z druhého stupně jeli za 
 
odměnu, hrazena cesta. Velmi zdařilá akce, kladně hodnocena i dětmi, článek 
 
s odkazem na fotodokumentaci najdete na webu školy i parlamentu. Vřele 
 
doporučujeme k návštěvě. Je to poučné i zábavné.
 
- Pokračujeme v dobročinné akci pro Lukáše Zacha,
 
3) Bukovský červánek – ve stylu indiánském . Zájemci na pořadatele a pomocníky se 
 
budou hlásit Marušce Lošťákové a Lence Lehrové. Tato děvčata předají seznam 
 
p.uč.Radimské. 
 
4) Noční jednání Žákovského parlamentu – poslední v tomto šk. roce – bude se konat 
 
20.6. Budeme hodnotit naši práci, dáme další návrhy na vylepšení a inovování naší 
 
činnosti, budeme opékat vuřty, zpívat při ohni, hrát hry na stmelení kolektivu a bavit 
 
se. Přihlášky dostanou zástupci tříd a ti, kdo pracují v šk. časopise a rozhlase.
 
5) Náměty a články z akcí tříd odevzdávejte do Sosákovy pětky. 
 
V šk. rozhlase máme tech. problémy, které řešíme ve spolupráci s panem učitelem 
 
Hozdou. Návrhy do vysílání, výsledky soutěží apod. dávejte do schránky důvěry, nebo 
 
p. uč. Radimské.
 
Úkoly:
 
Seznam pomocníků na Bukovský červánek
 
Sběr umělohmotných víčel
 
Poslední sběr papíru.
 
Články do Sosákovy pětky o vaší činnosti ve třídách.
 
Náměty, přání do schránky důvěry.
 
Návrhy na nového předsedu a místopředsedu našeho parlamentu. Končí na naší škole 
 
Eliška Farová i Veronika Brizgalová.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 14.4.2014

1) Přivítání a kontrola docházky. Chybí zástupci 3.A, 3.B, a 4.B.

2) Zhodnocení akcí a poděkování:

- Vojnovičovka má talent – poděkování pořadatelům i účinkujícím,

akce se povedla. Podrobnější informace a fotodokumentaci

najdete na webu našeho parlamentu.

- Jarní dětské ústecké slyšení – děkujeme zástupcům školy, kteří

reprezentovali na této akci. Byli jsme nejaktivnější, dali jsme návrh,

aby se sešli fungující žákovské parlamenty a předaly si zkušenosti.

Návrh byl hodnocen kladně. Podrobnější informace najdete na

našem webu parlamentu.

- Dobročinná akce - sbírání umělohmotných víček pro Lukáše Zacha,

děkujeme všem, kteří sbírají a tím pomohou tomuto chlapci.

- Sběr kartiček z Tesca – Vyhraj se svojí školou – stále málo

kartiček, je potřeba sbírat ještě víc.

- Nadále pokračujeme s návštěvami Domova důchodců V Klidu.

Všem děkujeme za aktivitu.

3) Pomáháme připravit akci Bukovský skřivánek – pěveckou soutěž.

Hlaste se, kdo chce pomoci při organizaci , u paní učitelky Radimské.

- Je málo přihlášek, ve třídách ještě agitujte. Termín odevzdání je

prodloužen do velikonočních prázdnin.

4) Úkoly:

- Přihlášky na Bukovský skřivánek

- Sbírejte umělohmotná víčka

- Sbírejte kartičky z Tesca

- Články do šk. novin, náměty do schránky důvěry, přání do

rozhlasu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 17.3.2014

1) Přivítání, kontrola docházky.

Nepřítomni zástupci tříd 3.A, 4.A, 4.B, 5.B

Naše jednání navštívila paní ředitelka.

2) Zhodnocení akcí a poděkování.

Poděkování paní učitelce Bejčkové a její třídě za vystoupení v Domově důchodců v ul.

V Klidu. Dále děkujeme paní učitelce Novákové, která s dětmi jde dnes číst seniorům.

28.3 navštíví seniory náš pěvecký sbor. Také jim patří dík.

3) Příprava plesu deváťáků – 21.3.2014. S hosteskami a pořadateli se sejdeme ve středu

19.3, kde budou dány pokyny k práci na plese.

4) Vojnovičovka má talent se bude konat 31.3 od 15:30 hod. v kinosále. Moderátory

budou Eliška Farová a Ondra Dobrovolný. V porotě zasedne paní Řeřichová, zástupce

rodičů, herec Radek Zima, Anežka Marková a Veronika Brizgalová. Zájemce o pomoc

při organizaci zjistí Veronika Brizgalová a Eliška Farová. Termín, kdy se sejdeme před

akcí bude včas sdělen. Letáčky už visí, diplomy jsou připraveny.

5) Sbíráme kartičky z Tesca. Předávejte je buď třídním učitelům, kteří je předají paní

učitelce Radimské, nebo přímo paní učitelce Radimské. Pan učitel Hozda s dětmi

z našeho parlamentu zaregistrují tyto kartičky. Můžeme získat až 100 000 Kč. Pokud

získáme finance, budou investovány, dle sdělení paní ředitelky, do zlepšení prostředí

za jídelnou pro děti z naší školy.

6) Sbírejte jakákoliv umělohmotná víčka. Krabice je ve vestibulu školy. Sběrem chceme

pomoci konkrétnímu osmiletému chlapci Lukášovi Zachovi k rehabilitaci po obrně.

Ukažme, že nejsme lhostejní k ostatním a hlavně, že chceme podle svých schopností

jim pomoci.

7) Jarní dětské Ústecké slyšení se uskuteční ve čtvrtek 3.dubna. Vedení našeho

parlamentu v čele s Eliškou Farovou dostalo za úkol vybrat 8 – 10 zástupců, kteří

by reprezentovali naši školu. Připraví si otázky, na které budeme chtít odpovědi

od představitelů našeho města. Pokud by někdo chtěl dát otázku představitelům

města, dejte písemně do schránky důvěry, nebo přímo Elišce Farové nebo paní

učitelce Radimské. Na tuto akci vybraly děti Elišku Farovou, Elišku Hlavovou, Ondru

Dobrovolného, Ondru Holuba, Viktorii Frišovou, Rózu Frišovou, Barboru Štolfovou,

Petru Zikovou, Matyáše Beneše a Míšu Štíchovou.

8) Úkoly:

- Sbírejte kartičky z Tesca – získání financí pro školu

- Sbírejte umělohmotná víčka – pomoc malému kamarádovi

- Dávejte náměty do schránky důvěry, na které se budeme ptát představitelů města.

- Pište články pro Sosákovu pětku a dávejte náměty do schránky důvěry.

 

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne17.2.2014

1) Přivítání,  kontrola docházky.
2) Zhodnocení akcí a poděkování.
Poděkování paní učitelce Markové a třídě 6.B za vystoupení v Domově důchodců v ul. V Klidu.  Děkujeme také paní učitelce Bejčkové a její třídě,  pobaví seniory teď v únoru. Děkuji také paní učitelce Nademlejnské, která s devátými třídami navštíví senióry v květnu.
3) Příprava plesu deváťáků – 14.3.2014
Hostesky a pořadatelé z osmých tříd dostanou lísteček – souhlas rodičů s účastí na této akci. Povinnosti s nimi proberu osobně.
4) Vojnovičovka má talent se bude konat 31.3 v kinosále. Přihlášky odevzdat co nejdřív, nejdéle do konce února. Hostem bude pravděpodobně herec Radek Zima, absolvent naší školy. Kategorie: - hra na hudební nástroj
                                       - zpěv
                                       - sport, tanec
                                       - vlastní tvorba a recitace
                                       - ostatní
Přijďte podpořit své spolužáky...
5) Poděkování za sbírání elektroodpadu, zvlášť EKO týmu. 23.1 byl 2. svoz elektroodpadu, vybralo se 406,45kg. Díky.
6) Rozhlas – od pololetí máme nové moderátory z pátých i třetí třídy. Jsme moc rádi, že je zájem o tuto práci i v nižších ročnících.
7) Připravovaná akce Bukovský skřivánek – 28.4.2014
Pěvecká soutěž – představ svoji písničku
8) Úkoly:
- Připomenout sběr papíru 20.2 a 21.2
- Odevzdat přihlášky na akci Vojnovičovka má talent
- Koordinátoři rozhlasu upraví tabulku činnosti rozhlasu
- Články o činnosti vaší třídy odevzdávejte redaktorům Sosákovy pětky – pište, pište
- Využívejte schránky důvěry k většímu zapojení se do činnosti parlamentu. Vítáme nápady, podněty, přání apod.
- Návštěva seniórů v březnu, dubnu a červnu – zájemci hlaste se u p.uč.Radimské
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.1.2014
 
Hosté: ing. Tereza Nováková za OS Vojnovičova a paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová
1) Přivítání, kontrola docházky, přivítání hostů
2) Zhodnocení akcí a poděkování.
 
Všem dětem, účinkujícím na koncertě pro důchodce, děkujeme za vzornou 
 
reprezentaci školy.
 
Všem dětem, které se podílely na uskutečnění projektu Den plný her, moc děkujeme 
 
a všem děkujeme za vzorné chování a aktivitu. Opět se nám tento projekt moc povedl 
 
a líbil se nejen dětem, ale i učitelům.
3) Příprava plesu deváťáků – 14.3.2014
 
Seznam zájemců z osmých tříd o činnost pořadatelů a hostesek na plese mi odevzdá 
 
za 8.A Lenka Lehrová a za 8.B Petra Zyková
4) Zájem o další ročník akce Vojnovičovka má talent je. Konat se bude v březnu, termín
 
bude upřesněn. Přihlášky připraví Ondra Holub a Ondra Dobrovolný.
5) Informace od paní Novákové:
 
- OS děkuje za činnost dětí v Žákovském parlamentu, za jejich aktivitu, uvědomuje 
 
si smysluplnost této práce a chce nás podpořit.
 
- Připravuje projekty pro děti naší školy - Bukovský skřivánek, Představ si svoji 
 
písničku, Šachový turnaj, Keramika a Program SMsystém cvičení.
 
(O projektech budou ve třídách informovat zástupci tříd v ŽP) . 
 
- Připravovaný tábor v Chorvatsku 8.8 – 17.8- – pokud možno pomůže se 
 
sponzorským darem OS.
6) Paní ředitelka informovala o Dni otevřených dveří a zápisu do prvních tříd 18.1. 
 
Zájemci, kteří chtějí pomoci při této akci, se nahlásí p. uč. Radimské a sejdeme se v 8 
 
hod. v sobotu.
 
Dále p. ředitelka informovala o přesunutí lyžařského kurzu (není sníh) – pokud bude 
 
sníh, bude se konat po jarních prázdninách.
7) Všechna přání, problémy i stížnosti můžete hodit do schránky důvěry, bude určitě 
 
řešeno. 
 
Pište články o činnosti vaší třídy a akcích vaší třídy do školního časopisu. Pochlubte se, 
 
co děláte a podělte se o vaše nápady s ostatními. 
 
Čekáme větší zájem o naše ranní vysílání rozhlasu, přání písniček i přání svým 
 
spolužákům a kamarádům.
 
 
Nezapomeňte splnit všechny úkoly a informovat ve svých třídách.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis z nočního jednání Žákovského parlamentu 
 
Dne 15.11 – 16.11.2013
 
Přítomni zástupci tříd, pedagogický dozor Mgr. Eva Radimská, Mgr. Andrea Štolfová a Mgr. 
 
Lucie Marková. Host Lukáš Holub
 
1) Uvítání, seznámení s programem, zhodnocení naší dosavadní činnosti.
 
2) Naše nejbližší akce a úkoly:
 
a) 25.11 od 14.30 hod se bude konat v kinosále soutěž v Yoyování. Soutěž se bude 
 
b) Připravili jsme podklady pro zajištění Dne plných her pro první i druhý stupeň. 
 
c) Paní učitelka Štolfová na podnět dětí začíná organizovat dobročinnou akci v psím 
 
d) Byla navázána spolupráce s paní Novákovou – budeme jezdit 1x měsíčně do 
 
konat v kinosále. Přihlášky rozdali chlapci z 7.B. Vraťte přihlášky co nejdříve, 
 
nejpozději ve čtvrtek 21.11. paní učitelce Radimské, nebo do schránky důvěry.
 
Soutěž zaštítí prodejci z prodejny Lardon, slíbili i nejlepším poukázky na nákup 
 
v této prodejně. Hudbu a organizaci zajistí p.uč. Radimská s chlapci z 7.b.
 
Termín bude upřesněn po dohodě s vedením školy. Zájemci o učení her se budou 
 
hlásit u p.uč. Radimské, nemáme vše obsazeny všechny hry. Tabulky a podklady 
 
připraví s p.uč. Štolfovou a Radimskou Ondra Holub. 
 
útulku. Zajištění dostali na starost Barbora Štolfová a Matyáš Beneš. Sledujte 
 
letáčky a webové stránky školy a parlamentu.
 
Domova důchodců ve Velkém Březně a bavit tamní seniory. 20.11. jede náš 
 
pěvecký sbor, v prosinci vyjedou s paní uč. Štolfovou děti, které hrají na hudební 
 
nástroje a zahrají vánoční písně a koledy, v lednu sehrají naši žáci pod vedením 
 
paní uč. Markové divadelní představení, které připravují na vánoce. Dále vyjede 
 
skupina dětí číst , další skupina hrát deskové hry , dále na jaře vyjedeme za 
 
seniory a půjdeme s nimi na procházku, kde jim budeme dělat společníky apod.
 
3) Václav Brož pod vedením paní učitelky Štolfové stříhal film pro Virtuální školu.
 
4) Paní učitelka Marková požádala o pomoc náš parlament při organizaci vánočního 
 
vystoupení pro rodiče 11.12.2013.
 
5) Dále paní učitelka Radimská ukázala nové hry a naučila pravidla. Poté si žáci tyto nové 
 
hry zkusili hrát a moc je to bavilo.
 
6) Když se uvolnila tělocvična, hráli jsme společně stmelovací hry a bavili jsme se.
 
7) Čas rychle utekl a mladší žáci šli spát, starší pak ještě popovídali a také usnuli 
 
spravedlivým spánkem.
 
Všichni se těšíme na naše další akce.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu konaného dne 14.1O.2013

Přítomni zástupci všech tříd, kromě  4.a a 4.b

Host: paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová

Zhodnocení činnosti a akcí konaných  od minulého zasedání sněmu:

AKCE:

1) Představ svého zvířecího kamaráda – velmi vydařená akce-fotky na  webu našeho parlamentu i s článkem. Všem děkujeme za účast a čas. Podívejte se na fotky.

2) Deskohraní v Praze – velmi vydařená akce – naučili jsme se nové hry – účastnili jsme se řady turnajů-naše škola vyhrála skoro všechny hry, ve kterých se na Deskohraní  soutěžilo.

                       -poznali jsme nové hry

                       -taktéž jsme dali všechny fotky i článek s výherci na web školy a na parlamentský web

Všem děkujeme za reprezentaci školy, zájem a čas. Občanskému sdružení rodičů děkujeme za finance, které nám dalo k zakoupení nových logických a naučných her. Určitě některé poznáme všichni na Dnu her v prosinci. Některé se musíme teprve naučit.

 3) 72hodin, ruku na to – projekt celostátní

Ve čtvrtek 10.10 jsme šli do domova  důchodců  s paní učitelkou Markovou,  v pátek jsme šli do nemocnice za malými dětmi s paní učitelkou Radimskou a do psího útulku s paní učitelkou Štolfovou. Všechny akce se povedly, podívejte se na článek i fotodokumentaci na webu parlamentu i školy. Spolupráce s psím útulkem bude pokračovat – viz. článek  na webu.

Prosíme všechny, aby sbírali věci do útulku pro pejsky a kočičky. Hlavně noste staré matrace, které nepotřebujete, deky a dražší granule pro pejsky, protože tam mají hlavně nemocné, staré pejsky, nebo štěňátka a ti potřebují kvalitní granulky. Před Vánocemi jdeme zase do psího útulku.

Připravované akce:

1.Den plný her- ještě upřesníme datum – někdy před vánocemi

2.Lampionový průvod – 11.11. – Dávejte anketní lístky do schránky důvěry, nebo přímo paní učitelce Radimské.  Pomocníky bude paní učitelka žádat o pomoc, až se vrátí ze školy v přírodě paní vychovatelka Kučerová.

3.Noční jednání sněmu ve škole – 15.11. budeme připravovat Den plný her, hodnotit naši činnost, navrhovat další činnost a samozřejmě hrát společné hry a bavit se.

Akce Domu dětí , na které nás zvou – sledujte vysílání našeho  rozhlasu.

Drakiáda-bude se konat 21.10.2013 tak přijdte

Pojďme si  hrát – 14.11

Mikulášská nadílka 6.12.

 

Zpráva z Ústeckého parlamentu“

Vyloučen byl Petr Dvořák – neplnění   úkolů – není z naší školy.

V Ústeckém parlamentu začaly pracovat  Eliška Kučerová a Karolína Pavlasová ze 7.B. Přejeme hodně úspěchů, ať se jim tam líbí a jsou přínosem  pro naši školu.  Dále tam již delší dobu pracuje Veronika Brizgalová z 9.B a Lenka Lehrová z 8.A Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a zastoupení naší školy.

Kontrola a doplnění  e-mailů zástupců tříd.

 Po doplnění bude skupina žáků, kteří pracují v Žákovském parlamentu naší  školy  umístěna na webu školy a parlamentu. Můžete všem napsat e-mail.

 

Žádost o spolupráci s redakcí Ranní dvacítky přednesl  Ondřej Dobrodinský, o spolupráci  se Sosákovou  pětkou  Eliška Farová.

INFORMACE:

Redaktoři a moderátoři  rozhlasu musí chodit včas, což je nejpozději do 7:10h, aby se stihli na vysílání včas připravit. Taktéž se musí Ranní dvacítce plně věnovat.

Články a návrhy do novin dávejte  včas e-mailem paní uč. Štolfové,  nebo Markové.

Od paní ředitelky jsme se dozvěděli ,  že:

-          bude nový  Školní klub  pod  tělocvičnou od listopadu,  PO-PÁ otevřena.

-          nové záchody, okna, zateplení  školy - vše se plánuje do 1. září 2014, kdy naší škole bude 50let. Do té doby by mělo být vše opraveno.

-          kroužky už fungují.

-          od ledna 2014 - žáci 4.-9. tříd se mohou  přihlásit a  připravovat na Britskou zkoušku z angličtiny. Není povinná, jen pro zájemce.

 Úkoly:

Pište články o činnosti vašich tříd do školních novin.

Využívejte schránku důvěry – přání,  nápady,  stížnosti , anketní  lístky

Předejte informace ze schůzky.

 

Zapsala : Iveta Veselá

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 4.9.2013

 
Host: paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová
 
1) Přivítání, představení „starých“ i „nových“ členů Školního parlamentu, kontrola 
 
zástupců tříd, sepsání e-mailových adres na členy parlamentu
 
Poděkování všem, kteří pomáhali na akci Hurá do školy.
 
2) Všechny členy parlamentu pozdravila paní ředitelka a informovala o důležitosti práce 
 
našeho parlamentu, o připravovaných akcích a kroužcích i o placení kroužků. Všichni 
 
žáci, kteří chodí do družiny nebo školního klubu, mají všechny kroužky zdarma. Dále 
 
informovala o projektu 72 hodin – Ruku na to!  Paní ředitelka kladně hodnotí práci a   
 
aktivitu  parlamentu, řekla, že na nás záleží, jak se nám bude líbit ve škole. S návrhy, 
 
dotazy i čímkoli dalším se obracejte na p.uč. Radimskou a ta vše dohodne s paní 
 
ředitelkou.
3) Všichni členové byli seznámeni s činností a povinnostmi zástupců tříd, s Žákovskou
 
ústavou a složili slib. Žákovský parlament se skládá z :
 
Třídního sněmu – všichni žáci třídy
 
Školní sněm – zástupci tříd
 
Ústecký parlament – zástupci škol  - za naši školu Veronika Brizgalová, Lenka Lehrová, Petra Ziková 
 
Krajský parlament -  zástupci okresu – z naší školy – Veronika Brizgalová
 
Národní parlament – zástupci z krajů
4) Volba Školního sněmu – předseda – Eliška Farová
 
                                           místopředsedové – Veronika Brizgalová, Lenka Lehrová, Eliška Hlavová, Krytýna Hnilicová 
 
                                           zapisovatel – Barbora Lacinová, Iveta Veselá
 
                                           tiskový mluvčí – Ondřej Dobrovolný
5) Spolupráce s školním časopisem Sosákova pětka a ranním vysíláním Ranní dvacítka 
 
( za třídu posílat články z akcí, nápady, informace, žádosti dávat do schránky důvěry 
 
nebo osobně p. uč. Radimské)
 
6) Seznámení s plánem našeho parlamentu na tento šk. rok. 
 
7) Příprava na sběr.
8) Úkoly:
 
- informovat o schůzce,
 
- zjistit zájem o akce „Představ svého zvířecího kamaráda“, „Den plný her“ 
 
v prosinci a „Vojnovičovka má talent“- pravděpodobně v březnu. Případně návrh 
 
dalších akcí.
 
- návrhy akcí k projektu 72 hodin – Ruku na to, 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, 
 
kde žiješ ve dnech 10. – 13. října 2013. Jsou to tři dny dobrovolnických aktivit po 
 
celé ČR. Lze získat i odměny. Můžeme se účastnit i fotosoutěže o lístky do kina. 
 
Stačí vyfotit zajímavou fotografii, na které bude symbol čísla 72 a přihlásit jí do 
 
soutěže. 
 
9) Návrhy na projekt:
 
- Navštívit Dětský domov na Střekově – děti seznámit a naučit hrát méně známé, 
 
zajímavé logické deskové hry. 
 
- Navštívit psí útulek  - pomoci s úklidem, vzít pejsky na procházku, přinést granulky 
 
apod.
 
- Navštívit dětské odd. v nemocnici –  rozveselit nemocné děti a zpříjemnit jim 
 
odpoledne (hry, četba, div. hra nebo pohádka apod.)
 
- Navštívit Domov důchodců – stát se společníky na odpoledne (předčítat jim 
 
knížky, zahrát divadlo, zazpívat apod.)
 
- Úklid kolem školy, nakreslit na betonovou plochu šachovnici a plochu pro hru 
 
Člověče nezlob se. (Může využít družina i šk. klub.)
 
Máme představu, že návrhy vyvěsíme a zájemci se zapíší na jednu z akcí. Zájemci 
 
z řad učitelů, vychovatelů a zaměstnanců školy pomůžou připravit program a 
 
doprovodí děti.
__________________________________________________________________________________________